“Баянчандмань АЗЗА” ТӨХК

Компанийн үндсэн зорилт нь төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталгаажуулсан олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагатай байгуулсан “Зам засвар, арчлалтын гэрээ”-ний дагуу А0401 дугаартай Улаанбаатар-Дархан, А0301 дугаартай Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлд нийт 208 км авто замын хэмжээнд зохион байгуулж түүгээр өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг жилийн туршид саадгүй хангаж, ашгийн төлөө ажиллахад оршино. 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

- Байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бодлого төлөвлөлтүүд

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратеги, ажилтан албан хаагч сонгон шалгаруулах журам, бусад

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Төсвийн гүйцэтгэл, төлөвлөлт, биелэлт, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, худалдан авалт

Ил тод байдлын тайлан мэдээ

Өргөдөл, гомдол, ил тод байдал, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт тайлан мэдээ.

Холбоосууд

Шаардлагатай байгууллагуудын холбоосууд